Home O Spoločnosti Obchodné podmienky Kontakt Košík (0) Prihlásenie Registrácia
! ! ! AKCIOVÁ PONUKA ! ! !Obchodné a kuchynské váhyPočítacie váhyKontrolné váhyListové a balíkové váhyLaboratórne a medicínske váhy->Vreckové váhyPriemyselné váhy->Digitálne indikátoryVáženie vozidiel->Závažia a etalónyVáženie odpaduPRÍSLUŠENSTVO->KERNMARTESDINI ARGEOT SCALEMOTEXRADWAG

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.vahy.sk

Prevádzkovateľ:
Martes-SK, s.r.o.
Dlhá 88
010 09 Žilina
IČO: 36387665
DIČ: SK 2020098190Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom www.vahy.sk

Elektronická objednávka: odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z internetového obchodu www.vahy.sk a o celkovej cene objednávky.

Obchodné podmienky: bližšie upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Povinnosti prevádzkovateľa

1.Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať tovar, ktorý uviedli v elektronickej objednávke za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
2.Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady: faktúru, záručný list a návod na obsluhu v Slovenskom alebo Českom jazyku.
3.Prevádzkovateľ zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave. To zahŕňa balenie a poistenie tovaru.
4.Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené treťou stranou, za poškodenie tovaru treťou stranou a za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu, dodávateľa alebo distribútora.
5.Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.

III. Povinnosti kupujúceho

1.Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní elektronickej objednávky. Ďalej sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať a skontrolovať neporušenosť a úplnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek závad musí tieto oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.
2.Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

IV. Uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1.Všetky prijaté elektronické objednávky, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zmluvné strany.
2.Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami 
znení platnom v deň odoslania objednávky. 
3.Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
4.Prevádzkovateľ je vo výnimočných prípadoch (veľké množstvo, cena, náklady a vzdialenosť, ...) obzvlášť pri kúpnej cene vyššej ako 500,- € oprávnený žiadať kupujúceho potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne, osobne,...). V prípade odmietnutia potvrdenia objednávky kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
5.Prevádzkovateľ je oprávnený pri kúpnej cene objednávky vyššej ako 500,- € požadovať od kupujúceho platbu vopred.
6.Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať telefonicky alebo e-mailom.
7.K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Prevádzkovateľ si môže vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.
8.Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na emailovú adresu david.klecka@martes.com. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.
9.V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez nedostatkov a v pôvodnom balení do 3 pracovných dní.
10.Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 7 pracovných dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet.

11.Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

V. Dodacie a platobné podmienky

1.Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích strán, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 7 pracovných dní po výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu.
2.Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
3.Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4.Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe, zvyčajne do 14 dní, po potvrdení prijatia elektronickej objednávky. Dodacie lehoty závisia od dostupnosti tovaru a samotnej dĺžky dopravy, ktorá je daná prepravcom. Dostupnosť tovaru sa spravidla pohybuje od 2 dní po 14 dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. V prípade, že si objednáte viac tovarov s rôznou dostupnosťou, tovar Vám bude doručený naraz v jednej zásielke, a podľa termínu najdlhšej dostupnosti. V prípade, že požadujete, aby Vám bol tovar doručený postupne, udajte to prosím do poznámky, resp. nám napíšte mail. V tomto prípade však platíte dopravné náklady jednotlivo, pri dodaní každého z tovarov. 
5.Ceny tovarov v internetovom obchode www.vahy.sk sú uvedené v eurách.
6.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
7.Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.
8.Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
-prevodom na účet (zálohová platba)
- dobierkou
Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra.
- v hotovosti

9.Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. Tovar je Objednávateľovi dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriéra na území SR.


VI. Záruka a reklamácie

1.Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v záručnom liste.
2.V prípade, že kupujúci zistí na tovare chybu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne reklamovať výrobok.
3.Prevádzkovateľ zodpovedá za chyby, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené chybou materiálu, funkčnou chybou, alebo chyby spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej prevádzkovateľom.
4.Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu. 
5.Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

VII. Ochrana osobných údajov

1.Pri elektronickej objednávke vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu.
2.Údaje zákazníkov sa tretím osobám neposkytujú v zmysle Zákona 58/1998.


VIII. Prechodné a záverečné ustanovenia

1.Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2.Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
3.Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.